ULUSLARARASI BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE HANEFÎLİK-MÂTÜRÎDÎLİK SEMPOZYUMU


Yaklaşık bir buçuk asırlık zaman zarfını (h. 428-551/m. 1037-1157) kapsayan Büyük Selçuklular dönemi, İslam ilim ve düşünce geleneğinin gelişim seyri açısından son derece önemli bir tarih kesitini ifade eder. Diğer yandan bu dönem, Müslüman Türklerin büyük çoğunluğunun amelî sahada benimsediği Hanefîliğin ve inanç alanında bağlısı bulunduğu Mâtürîdîliğin o zamana kadar en fazla yayılım gösterdiği döneme karşılık gelir. Temelleri Ebû Hanife ve İmam Mâtürîdî tarafından atılan Hanefî-Mâtürîdî düşünce, kelamdan fıkha, hadisten tefsire, mantıktan tasavvufa pek çok sahada âlim yetiştirerek Müslümanların ilmî mirasına önemli katkılar sağlamıştır. Her ne kadar Ebû Hanife ve İmam Mâtürîdî’nin görüşleri, çok sayıda bilimsel etkinliğe konu olmuşsa da bu iki büyük imamın fikirleri üzerinde yükselen Hanefî-Mâtürîdî düşüncenin Büyük Selçuklular dönemindeki seyrini ele alan sempozyum düzeyinde bir bilimsel etkinlik henüz gerçekleştirilmemiştir. İşaret edilen boşluğu doldurmak üzere icra edilecek olan sempozyumumuzun amacı; Hanefîlik ve Mâtürîdîlik mezheplerinin Büyük Selçuklular dönemindeki genel durumunu ve gelişim seyrinin farklı açılardan ele almak, bu dönemde yaşayan Hanefî-Mâtürîdî âlimlerin eserlerini, görüşlerini ve İslam düşüncesine katkılarını ortaya koymaktır. Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman araştırmacıların katılacağı sempozyuma katkı sunacak tüm bilim insanlarını Selçukluların başkenti Konya’da ağırlamaktan büyük bir onur duyacağımızı belirtir, konuya ilgi duyan bilim meraklılarını bu bilgi şölenine davet ederiz.


.


.